எங்கள் நிபுணத்துவம்

இலங்கையர்களுக்கு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட நிதி சேவைகளை வழங்குவதில் முன்னோடி.

குத்தகை மற்றும்
கடன்கள்

தையல்காரர் மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகள்.
போட்டி மற்றும் மலிவு.

நிலையான வைப்பு மற்றும் சேமிப்பு

அதிக பாதுகாப்புடன் போட்டி விகிதங்கள்.
வசதியான செயல்பாடு.
முதலீட்டுத் திட்டங்கள் - இன்று உங்கள் எதிர்காலத்தைத் திட்டமிடுங்கள்.

வாகனக் கடன்

உங்கள் கனவு வாகனத்தை தொந்தரவில்லாமல் பெற்று மன அழுத்தமில்லாமல் இருங்கள்.
நம்பகமான தலைவரின் ஒரு பகுதியாக இருங்கள்

தங்கக் கடன்

உங்கள் அவசர நிதி தேவைகளுக்கு விரைவான மற்றும் ஒப்பிடமுடியாத தீர்வுகள்.

எங்கள் தயாரிப்புகள்

சமீபத்திய செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

சர்வதேச மகளிர் ேினத்தே தகோலோகலமோகககோண்டோடிய People’s Leasing & Finance PLC

இலங்தக மக்களின் மனங்கவர்ந்ே-நம்பிக்தகதய கவன்ற இலங்தகயின்முன்னணி நிேி நிறுவனமோன People’s Leasing &...

PLC நிறுவனம் Technnovation விருதுகள் நிகழ்வில் தங்க விருதை வென்றது

வங்கி அல்லாத நிதிச் சேவைகளை வழங்குவதில் இலங்கையிலுள்ள முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான பீப்பிள்ஸ்...

தடைகளைத் தகர்த்தல்: பீப்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் ஃபினான்ஸ் பிஎல்சி மற்றும் ஹேலீஸ் சோலார் ஆகியன ஒன்றிணைந்து, சூரிய மின்சக்தியை அனைவரும் பெற்றுக்கொள்ள...

நிலைபேணத்தகு எரிசக்தி தீர்வுகளைப் பொறுத்தவரையில் மிகவும் தைரியமான ஒரு முயற்சியில் காலடியெடுத்து வைத்து,...

Get in Touch with Us

Our Headquarters are in
No.1161, Maradana Road, Borella, Sri Lanka

Phone: +94 112 631 631
Fax: +94 112 631 190
Email: info@plc.lk
People's Leasing Fleet
Management Limited (PB 3562)
Phone: +94 112 338 111
Fax: +94 112 490 160
Email: valuation@plc.lk

Get us to call